Zieler 2030

Déi vum Ministère de l’ Environnement an vum Ministère de l’ Énergie am PNEC „Le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat“ festgehalen Klimazieler fir Joer 2030 sinn ënner anerem:

  • Reduzéierung vun den Zäregasen vun -55 % par Rapport zum Referenzjoer 2005
  • Steigerung vun der erneierbarer Energie vun 11 % op 25 %.
  • Steigerung vun der Energieeffizienz vun 40 % bis 44 %.

Mir als Gemeng setzen eis Zieler am Aklang vun dësen Virgaben an ginn eis bescht fir alles ze erreechen an am beschten Fall ze iwwertreffen.

Den gesamten nationalen Energie an Klima Plang fannt dir hei:

Integrierter nationaler Energie und Klimaplan Luxemburgs 2021-2030

Leitbild Niederanven - Klimapakt 2.0

Ressourcenkonzept Niederanven