Tour du duerf 2022

Datum an Zäit

Samschdeg, 10 September 2022 - 08:00 to Freideg, 30 September 2022 - 18:00

Plaz

Niederanven
Luxembourg
LU

JIDDEREEN OP DE VËLO! VUM 10.09. - 30.09.2022

Vum 10. September un organiséieren de Klimabündnis Lëtzebuerg an de Ministère fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten d’Vëloscampagne TOUR du DUERF, an eis Gemeng mécht erëm mat!

D’Ziler vun der Campagne sinn et all Bierger:innen iwwer de Gebrauch vu Vëloen am Alldag ze sensibiliséieren an d’Thema vum Vëlogebrauch a Gemengeréit ze bréngen. Lokal Politiker:inne sollen „erliewen“ wat et heescht mam Vëlo an hirer eegener Gemeng ze fueren an da Moossname fir Verbesserungen ëmzesetzen. D’Membere vum Gemengerot an de berodende Kommissioune fueren an Teams, zesumme mat aneren Awunner aus der Gemeng. Bannent 21 Deeg sammelt Dir esou vill Vëloskilometer wéi méiglech fir Äert Team, individuell oder an engem Grupp. Schoulklassen, Veräiner, Organisatiounen, Firmen, asw sinn och häerzlech invitéiert hir eege Gruppen ze maachen.

All Participant dréit seng klimafrëndlech Kilometeren engem Online Vëloskalenner op www.tourduduerf.lu an. Déi bescht Equippe op der Plaz gi vun eiser Gemeng ausgezeechent. De Ministère fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten an de Klimabündnis Lëtzebuerg zeechnen déi bescht placéiert Gemengen aus.

Wie ka matmaachen?
• All Membere vum Gemengerot & Berodungskommissiounen;
• All Awunner;
• All Persoun, déi an der Gemeng schaffen, zu enger Associatioun gehéieren oder do an d’Schoul ginn.

Wéi kann ech matmaachen?
Op www.tourduduerf.lu kann een sech aschreiwen, an eng bestoend Equippe bäitrieden oder een neit (Enner)-Team grënnen. Duerno geet et da just nach ab dem 10. September op de Vëlo a gëtt een online seng Vëloskilometer un. Méi einfache geet et nach mat der TOUR DU DUERF/STADTRADELN App (fir Android & iOS). Participanten ouni Internetzougang mellen d’Kilometer, déi se gefuer sinn hirem Teamkapitän, deen sech da stellvertriedend fir si am Internet ugëtt. Op d’Éierlechkeet vun de Participante gëtt vertraut!

Interesséiert? Méi Informatiounen a Umeldungen op www.tourduduerf.lu!


ALLE AUFS RAD! VOM 10.09. - 30.09.2022

Ab dem 10. September organisieren Klima-Bündnis Lëtzebuerg und das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten wieder die Fahrrad-Kampagne TOUR du DUERF, und unsere Gemeinde macht wieder mit!

Ziele der Kampagne sind, alle Einwohner der Gemeinde zur Nutzung des Fahrrads im Alltag zu sensibilisieren sowie das Thema auch verstärkt in den Gemeinderat einzubringen. Auch kommunale Politiker:innen sollen „erfahren“, was es bedeutet, in der eigenen Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein - und daraufhin natürlich Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vor Ort umsetzen. Die Mitglieder des Gemeinderates radeln in Teams, zusammen mit den anderen Einwohnern der Gemeinde. Innerhalb von 21 Tagen sammeln sie, einzeln oder in der Gruppe, möglichst viele Fahrradkilometer für ihr Team. Schulklassen, Vereine, Unternehmen usw. sind herzlich eingeladen eigene Teams zu bilden.

Jeder Teilnehmer trägt die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer im Online-Radelkalender auf www.tourduduerf.lu ein. Vor Ort werden die besten Teams durch unsere Gemeinde prämiert. Das Ministerium für Mobilität und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zeichnen die bestplatzierten Gemeinden aus.

Wer kann teilnehmen?
• Alle Mitglieder des Gemeinderates & der beratenden Kommissionen;
• Alle Einwohner;
• Alle Personen, die in der Gemeinde arbeiten, dort einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Auf www.tourduduerf.lu kann man sich einschreiben, sich einem bestehenden Team anschließen oder aber ein neues (Unter-)Team gründen. Danach ab dem 10. September einfach losradeln und die Fahrradkilometer online eintragen. Einfacher geht es noch mit der TOUR du DUERF / STADTRADELN App (für Android & iOS). Teilnehmer ohne Internetzugang melden die gefahrenen Kilometer ihrem Teamcaptain, der sie stellvertretend für sie eingibt. Dabei wird auf die Ehrlichkeit der Teilnehmer vertraut!

Interessiert? Mehr Infos und Einschreibung unter
www.tourduduerf.lu!


TOUS À BICYCLETTE ! DU 10.09. - 30.09.2022 !

Pour la neuvième année consécutive, la campagne TOUR du DUERF est organisée à partir du 10 septembre par Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, et notre commune y participe à nouveau.

L’objectif déclaré de la campagne est de sensibiliser les citoyens à l’utilisation quotidienne du vélo et de lui conférer un rôle plus important. En particulier les membres du conseil communalet des commissions consultatives sont appelés à découvrir la réalité du vélo et de prendre ensuite les mesures qui s’imposent pour améliorer la situation dans leur commune. Les membres du conseil communal et des commissions consultatives composent des équipes avec les habitants de leur commune. En 3 semaines, il s’agit de collecter autant de km parcourus à vélo que possible, que ce soit pendant les heures de travail ou de loisir, en équipe ou individuellement. Tout le monde est cordialement invité à participer et à former des équipes : classes d’élèves, associations, organisations, entreprises etc.

Chaque participant encode via Internet ses kilomètres parcourus dans une base de données accessible sous www.tourduduerf.eu. Les meilleures équipes reçoivent une récompense de la part de la commune, les organisateurs, à savoir le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et Klima-Bündnis Lëtzebuerg quant à eux récompensent les communes les plus actives.

Qui peut participer ?
• Les membres du conseil communal et des commissions consultatives ;
• Tous les habitants de la commune ;
• Toutes les personnes qui travaillent dans la commune, y vont à l’école ou y sont membres d’une association.

Comment s’inscrire ?
Sur www.tourduduerf.eu on peut soit s’inscrire dans une équipe déjà existante soit en créer une nouvelle. A partir du 10 septembre, il suffit alors d’utiliser le plus souvent que possible le vélo et d’encoder ses kilomètres parcourus en ligne. C’est encore plus facile avec l’appli TOUR du DUERF / CITY CYCLING (Android & iOS). Les participants n’ayant pas accès à Internet communiquent leur kilométrage au capitaine
de leur équipe, qui les encode à leur place. Nous faisons confiance aux participants quant aux kilomètres déclarés.

Intéressé ? Plus d’infos sur www.tourduduerf.eu !


GET ON YOUR BIKE! 10.09. - 30.09.2022

TOUR du DUERF is a campaign developed by Climate Alliance/Klima-Bündnis, the largest network of cities committed to protecting the world’s climate. For the 9th year
in a row, it is organized in Luxembourg by Klima-Bündnis Lëtzebuerg and the Ministry for Mobility and Public Works.

Local politicians, local inhabitants, school classes, clubs and companies team up to promote cycling, raise awareness for climate protection and improve their quality of life. On 21 consecutive days, as many kilometers as possible should be covered by bike (or e-bike) for professional and private purposes with zero emissions.

Who is able to participate in the TOUR du DUERFcampaign?
• Members of the city councils/regional committees of participating municipalities/regions;
• Inhabitants of participating municipalities/regions;
• Anyone who works, belongs to a club or attends school or university in a participating municipality/region.

Where can I see if my municipality is participating?
All participating municipalities/regions are listed on www.tourduduerf.org. Should your municipality not feature in this list, approach your city council and suggest that they participate in the campaign!

Where can I sign up and record the kilometers I have cycled?
Sign up for your municipality/region on www.tourduduerf.org. Enter an existing team or create a new one. After signing up, the kilometers cycled can be entered here, which will then automatically be credited to the team and municipality. Participants with a smartphone can use the TOUR du DUERF /CITY CYCLING app (for Android and iOS systems) to enter their kilometers. The app is very handy (it is no longer necessary to log in via the website) and it is even possible to simply use your mobile phone’s GPS function to calculate the exact route and kilometers covered. Participants with no Internet have to sign up through their team-captain and forward him their kilometers, so that he/she can enter them into the cycle log.

Interested? More information and registration on
www.tourduduerf.org !