Sunday Brunch

Datum an Zäit

Sonndeg, 14 April 2024 - 10:00 to 14:00

Plaz

Centre de Loisirs « Loisi »
7, Routscheed
Niederanven
Luxembourg
LU

De Schäfferot, zesumme mat der Kommissioun fir interkulturellt Zesummeliewen, invitéieren häerzlech op de Sunday Brunch, de Sonnden 14. Abrëll 2024 tëschent 10h00 a 14h00 am Centre de Loisirs ,,Loisi''.  De Sunday Brunch fänkt um 10 Auer un mat enger kuerzer Éierung fir d’Participante vum Concours am Kader vum Nopeschfest 2023, fir d’Animatricen, déi sech scho laang am Sproochecafé engagéieren, a fir d’Benevolle fir de Centre de Collecte fir d’Refugiéën A Schommesch.

No dëser Zeremonie invitéiert de Schäfferot op en Éierewäin. Fir de Brunch sinn all Participante agelueden eppes fir de Buffet matzebréngen. Dëse Moment vun der Gesellegkeet mat aneren Awunner vun der Gemeng gëtt Iech d’Méiglechkeet Iech bei engem Patt e Platen aus der ganzer Welt kennenzeléieren an auszetauschen.

Fir ons d’Organisatioun ze vereinfachen, wier et flott, eis virum 10. Abrëll 2024 per E-Mail un zesummeliewen@niederanven.lu  matzedeelen, zu wéivill Dir kommt a wéi e Plat dir eventuell wëllt matbréngen.

__________

Le collège échevinal, ensemble avec la Commission du vivre-ensemble interculturel, nous invite cordialement au Sunday Brunch, le dimanche 14 avril 2024 entre 10h00 et 14h00 au Centre de Loisirs ,,Loisi''. Le Sunday Brunch commencera à 10h00 par une brève cérémonie de mérite pour les participants au concours de la fête des voisins 2023, les animatrices qui s‘engagent depuis longtemps au  Sproochecafé et les  bénévoles du centre de collecte pour les réfugiés A Schommesch.

Après cette cérémonie, le collège échevinal vous invite à un verre d’amitié. Tous les participants sont invités à apporter un plat au choix à partager pour le brunch. Ce moment de convivialité avec d’autres habitants de la commune vous donnera l’occasion de rencontrer et de dialoguer avec vos concitoyens autour d’un verre et des plats de tous les coins du monde.

Afin de nous aider dans l’organisation, vous pouvez annoncer votre participation (nombre de personnes et plat éventuel) avant  le 10 avril 2024 par mail : zesummeliewen@niederanven.lu.

__________

The Board of Aldermen and the Commission for intercultural living-together cordially invites us to the Sunday Brunch on Sunday the 14th of April 2024 between 10 a.m. and 2 p.m. at the Centre de Loisirs ''Loisi''. The Sunday Brunch will begin at 10 a.m. with a brief awards ceremony for the participants of the Neighbourhood Day 2023 competition, for the volunteers who have been committed to the Sproochecafé for a long time, and for the volunteers of the refugee collection center in Schommesch.

After this ceremony, the college of aldermen invites you to a drink. All participants are invited to bring a dish of their choice to share for the brunch. This moment of conviviality with other inhabitants of the commune will give you the opportunity to meet and dialogue with fellow citizens over a drink and dishes from all over the world.

In order to help us with the organization you can announce your participation (number of people and possible dish) before the 10th of April 2024 by email to: zesummeliewen@niederanven.lu.

__________

Der Schöffenrat, zusammen mit der Kommission für interkulturelles Zusammenleben, laden herzlich auf den Sunday Brunch am Sonntag, den 14. April 2024 von 10h00 bis 14h00 im Centre de Loisirs ,,Loisi'' ein.  Der Sunday Brunch beginnt um 10 Uhr mit einer kurzen Ehrung der Teilnehmer des Wettbewerbs anlässlich des Nachbarschaftstags 2023, die langjährigen ModeratorInnen des „Sproochecafé“ und der ehrenamtlichen Helfer der Flüchtlingssammelstelle „A Schommesch“.

Nach der Zeremonie lädt der Schöffenrat zu einem Ehrenwein ein. Alle Teilnehmer können zum Brunch ein Gericht ihrer Wahl mitzubringen. Dieses gesellige Zusammensein bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Mitbürger bei einem Getränk und Gerichten aus aller Welt kennenzulernen und mit ihnen zu plaudern.

Um uns bei der Organisation zu unterstützen, können Sie uns Ihre Teilnahme (Anzahl der Personen und mögliches Gericht) bis zum 10. April 2024 per E-Mail an zesummeliewen@niederanven.lu mitteilen.