Springbreak

Datum an Zäit

Sonndeg, 25 April 2021 - 12:00

Plaz

Niederanven
Luxembourg
LU

SPARGEL-MENÜ: SPARGELZOPP A QUICHE MAT SPARGELEN A SPECK ODER QUICHE MAT SPARGELEN A SAUMON*
Asparagus Menu: Asparagus Soup and quiche with asparagus and bacon or quiche with asparagus and salmon
Menu asperges: Soupe aux asperges et quiche aux asperges et lardons ou quiche aux asperges et saumon
Spargelmenü: Spargelsuppe und Quiche mit Spargel und Speck oder Quiche mit Spargel und Lachs

Bestellt, order, commandez, bestellen via event@bbc-grengewald.lu oder 621 250 858

Alles get geliwert
Homedelivery
Livraison à domicile
Wird nach Hause geliefert

Méi Informatiounen an Detailler iwwert eis Eventer an d’Rallye kommen nach no!
More informations and details about our events and rally will follow
Plus d’infos et de détails sur nos évènements et le rallye suivront
Weitere Informationen und Details zu unseren Veranstaltungen und zur Rallye folgen

www.bbc-grengewald.lu