Projet um CR132

26.10.2021

An der Gemengerotssitzung vum 22.10.2021 gouf de Projet iwwer Berouegungsmoossnamen vun der Kräizung “rue Andethana” an “rue du coin” genehmegt. An dësem Projet gëtt iwwer eng Längt vun 80 m een Plateau an der “rue Andethana” aménagéiert. Den Plateau soll dozou déngen, den Trafic ob dësem Deel ofzebremsen an ze berouegen. Des Weideren gëtt op der gesamter Streck den Trottoir ugepasst. Doduerch entsteet een Chemin mixte fir Foussgänger an Vëlosfuerer als Verbindung vun dem Campus “Am Sand” mat der Märei.

In der Gemeinderatsitzung vom 22.10.2021 wurde das Projekt für verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Kreuzung „rue Andethana“ und „rue du coin“ angenommen. In diesem Projekt wird über eine Länge von 80 m eine Fahrbahnerhöhung in der „rue Andethana“ eingerichtet. Die Fahrbahnerhöhung soll dazu dienen, den Verkehr auf diesem Teil abzubremsen und zu beruhigen. Des Weiteren wird der Bürgersteig auf der gesamten Länge angepasst. Dadurch entsteht ein gemeinsamer Geh-und Radweg als Verbindung des Campus „Am Sand“ und des Gemeindehauses.

Lors de la séance du conseil municipal du 22.10.2021, le projet concernant les mesures d’apaisement de trafic à l'intersection de la "rue Andethana" et de la "rue du coin" a été approuvé. Dans ce projet, une surélévation de la chaussée sera installée sur une longueur de 80 m dans la "rue Andethana". L'élévation servira à ralentir et à calmer le trafic sur cette partie. En outre, la chaussée sera ajustée sur toute sa longueur. Cela permettra de créer un chemin mixte pour les piétons et les cyclistes reliant le campus "Am Sand" et le centre communautaire.

At the municipal council meeting of 22.10.2021, the project for traffic calming measures at the intersection of "rue Andethana" and "rue du coin" was approved. In this project, a roadway elevation will be installed over a length of 80 m in the "rue Andethana". The elevation will serve to slow down and calm down the traffic on this part. Furthermore, the pavement will be adjusted along its entire length. This will create a shared walking and cycling path connecting the campus "Am Sand" and the community centre.