Neie Projet vun der Gemeng Nidderaanwen

24.03.2021

Verpasst net den neisten Projet vun der Gemeng Nidderanwen.

Ab haut presentéieren mir iech am Kader vum “Ëmwelt Mëttwoch” all Mëttwoch een flotten Artikel mat Bezuch zur Natur an der nohalteger Entwécklung. Sou sidd dir zukënfteg ëmmer op dem aktuellen Stand iwwer Natur an der Gemeng Nidderanwen an dir kennt Woch fir Woch är Wëssen am Beräich “Ëmwelt” erweideren.

Am Zesummenhang vum Weltwaasserdaag den 22.3 an der “Groußer Botz” den 28.3 geet et am éischten Artikel em Ëmwelt- an Waasserverschmotzung duerch Zigarettestëmp.

Déi Artikelen fannt dir ënner der Rubrik Ëmwelt/Ëmwelt Mëttwoch.


Verpassen Sie nicht das neueste Projekt der Gemeinde Niederanven.

Ab heute präsentieren wir Ihnen jeden Mittwoch im Kader des „Ëmwelt Mëttwoch“ einen Artikel mit Bezug zur Natur und der nachhaltigen Entwicklung. Somit sind Sie zukünftig immer auf dem neuesten Stand bezüglich der Natur in der Gemeinde Niederanven. Des Weiteren können Sie jetzt Woche für Woche Ihr Wissen im Bereich „Umwelt“ erweitern.

Im Zusammenhang mit dem Weltwassertag am 22.3 und der Reinigungsaktion „Grouß Botz“ am 28.3 wird im ersten Artikel die Umwelt- und Wasserverschmutzung durch Zigarettenstummel thematisiert.

Diese Artikel finden Sie unter der Rubrik Umwelt/Ëmwelt Mëttwoch.


Ne manquez pas le dernier projet de la commune de Niederanven.

A partir d'aujourd'hui, nous vous présentons chaque mercredi dans la rubrique "Ëmwelt Mëttwoch" un article en rapport avec la nature et le développement durable. Ainsi, vous serez toujours au courant des dernières nouvelles concernant la nature dans la commune de Niederanven. En outre, vous pouvez désormais élargir vos connaissances dans le domaine de l'"environnement" semaine après semaine.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau du 22.3 et de l'action de nettoyage "Grouß Botz" du 28.3, le premier article traite de la pollution de l'environnement et de l'eau causée par les mégots de cigarettes.

Ces articles se trouvent sous la rubrique Environnement/Ëmwelt Mëttwoch.


Don't miss the latest project of the municipality of Niederanven.

From today on, we will present you every Wednesday in the "Ëmwelt Mëttwoch" cadre an article related to nature and sustainable development. This way, you will always be up to date regarding nature in the municipality of Niederanven in the future. Furthermore, you can now expand your knowledge in the field of "environment" week by week.

In connection with the World Water Day on 22.3 and the cleaning action "Grouß Botz" on 28.3, the first article deals with environmental and water pollution by cigarette butts.

These articles can be found under the heading Environment/Ëmwelt Mëttwoch.

 

andere Nachrichten