Imagefilm

16.02.2021

Fir gewéinlech weise mir den neie Bierger aus eiser Gemeng eisen Imagefilm bei der alljärlecher Receptioun. Well dës dëst Joer awer leider ausfält, präsentéiere mir Iech eise fonkelneie Film, dee fir eis nei visuell Identitéit ausgeschafft gouf...
 
D'habitude, nous présentons aux nouveaux habitants de la commune notre « Imagefilm » lors de la réception de bienvenue en début de l'année. Comme celle-ci n'aura pas lieu cette année, nous aimerions vous présenter notre nouveau « Imagefilm », qui fut créé à l'occasion de notre nouvelle identité visuelle...
 
Für gewöhnlich zeigen wir den neuen Bürgern aus unserer Gemeinde unseren Imagefilm beim alljährlichen Empfang. Weil dieser jedoch dieses Jahr ausfällt, präsentieren wir Ihnen unseren neuen Imagefilm, welcher anlässlich unseres neuen visuellen Auftrittes erstellt wurde...
 
During the welcome reception, we usually present our image film to our new citizens. Since the reception will not take place this year, we wanted to present you our brand-new image film, which has been created on the occasion of our new visual identity...

andere Nachrichten