Concours

28.03.2021

Dir hutt eng artistesch Oder a wëllt zur Verschéinerung vun eiser Gemeng bäidroen? Da maacht mat bei eisem Concours a reecht bis den 30. Abrëll 2021 Är Iddi via secretariat@niederanven.lu era fir d'Chantiersclôturë beim CIPA Gréngewald mat Konscht ze verschéineren an de Bewunner aus dem Haus eng Freed ze maachen Ënnert all de Participanten gi vun der Commission paritaire vum CIPA déi 4 Gewënner ausgewielt a kréien jeeweils 30 Meter Clôture (30m x 2,5m) zur Verfügung gestallt - hinne wénkt e Präisgeld vu 1.500€ + Materialkäschten


Vous avez un talent artistique et vous aimeriez contribuer à l'embellissement de notre commune? Participez à notre concours et envoyez-nous vos idées pour l'embellissement des clôtures de chantier du CIPA Gréngewald jusqu'au 30 avril 2021 par mail via secretariat@niederanven.lu Les 4 gagnants seront élus par la Commission paritaire du CIPA et chacun des gagnants recevra 30 mètres de clôture (30m x 2,5m) pour s'exprimer, ainsi que 1.500€ de prime + dépenses de matériel


Sie haben eine künstlerisches Talent und wollen zur Verschönerung unserer Gemeinde beitragen? Dann machen Sie bei unserem Wettbewerb mit und reichen Sie bis zum 30. April 2021 Ihre Idee zur Verschönerung des Baustellenzauns des CIPA Gréngewald per E-mail via secretariat@niederanven.lu ein Unter allen Teilnehmern werden von der Commission paritaire des CIPA 4 Gewinner ausgewählt, welche jeweils 30 Meter Zaun (30m x 2,5m) zur Verfügung gestellt bekommen - ihnen winkt ebenfalls ein Preisgeld von 1.500€ + Materialkosten


You have an artistic talent and want to brighten up our town? Participate in our contest and send us your ideas to embellish the CIPA Gréngewald's site fence by the 30th of April 2021 per mail to secretariat@niederanven.lu Among all the participants, 4 winners will be selected by the CIPA's Commission paritaire who then can express their creativity on over 30 meters of fencing (30m x 2,5m). Each winner will be paid 1.500€ + material costs

andere Nachrichten