Workshop - Syr

13.06.2019

Aluedung: Workshop-Syr

Den NEXUS CITIZEN SCIENCE Projet vun der Universitéit Lëtzebuerg bitt Dir d’Méiglechkeet d’Zukunft vum Waasserschutz, vum Ëmwelt-Monitoring a vun der Wëssenschaft, um Wee fir ee méi nohaltegen Ëmgang mat Waasser a Lëtzebuerg, aktiv matzegestalten. Zil vum Projet ass et, zesummen e Citizen-Science-Projet ze entwéckelen, dat et Dir erméiglecht, zesummen auserwielt Aspekter an an em Gewässer ze beobachten an ze dokumentéieren. De Projet soll fir Dech relevant sinn. E soll op Dengen Erfarungen a Perspektiven opbauen, fir Wëssen iwwert den Zoustand vun eise Gewässer ze generéieren, dat an Dengem Ëmfeld relevant ass an zu engem méi nohaltegen Ëmgang mat Waasser bäidroe kann.

Ee vun den éischte Volete vum Projet ass eis Aarbecht ëm d’Syr. Hei versiche mir méi iwwert den Zoustand vun der Syr a sengen Zouliwwerer erauszefannen, mat speziellem Fokus op klenge Baachen. Obwuel kleng Baache wäertvoll fir d’Séisswaasserökologie an d’Biodiversitéit sinn, wësse mir nëmme wéineg iwwert den Zoustand vun eise Baachen zu Lëtzebuerg.

An dësem Kader géinge mir Dech gären zu eisem Workshop alueden, dee mir Méindeg, den 1. Juli vun 17:30 bis 19:30 an der Gemeng Nidderaanwen, 18 rue d’Ernster, Oberanven (Kommissiounssall  ennen bei der Entrée vum Service technique, organiséieren. Do kanns Du Dech mat Dengen Erfarungen a Perspektiven abréngen an hëllefen de Syr-Volet sou ze gestalten, dat e relevant fir d’Bierger an d’Regioun ass.

Am Workshop stelle mir och ee Citizen-Science-Tool fir, dat international genotzt gëtt. Heimat ka jiddereen einfach Daten zur Waasserqualitéit erhiewen. Dësen Tool gëtt och scho vun engem Grupp am NEXUS CITIZEN SCIENCE Projet ugewannt fir méi iwwert den Zoustand vun der Aalbaach a Bouneschbaach an Nidderaanwen erauszefannen a wat fir eng Roll Ëmweltkonditioune spillen. D’ Date komplementéiere scho bestoend Datesets (z.B. national) iwwer gréisser Waasserkierper a Lëtzebuerg an droen zu enger internationaler Datebank bäi. Dës hëlleft dobäi, den Zoustand vu Séisswaasserkierper an engem eenzegaartegen Ausmooss, an zwar weltwäit, ze ënnersichen. Wéi s Du Dech an dës Efforten abrénge kanns, erkläre mir och am Workshop.

Wann s Du zu méi nohaltegem Ëmgang mat Waasser bäidroe wëlls a vir hues, um Workshop deelzehuelen, da mell Dech un ënnert christiane.bour@niederanven.lu.

Wann s Du Froen oder Kommentarer hues, kanns Du Dech gäre bei eis mellen, ënnert karl.pickar@uni.lu.

An dësem Volet schaffe mir mat der Gemeng Nidderaanwen an der Flosspartnerschaft Syr zesummen.

Méi Informatiounen zum NEXUS CITIZEN SCIENCE Projet fënns Du op eiser Online-Plattform an Websäit.

Karl Pickar​​
Doktorand
Universitéit Lëtzebuerg

___________________________________________________________________________________________

Invitation: workshop Syr

The NEXUS CITIZEN SCIENCE project of the University of Luxembourg offers you the opportunity to actively shape the future of water conservation, environmental monitoring and science on the way to sustainable water governance. The aim of the project is to collectively develop a Citizen Science project and tool, which allow you to observe and document collectively defined aspects in and around water bodies. The project should be relevant for you. It should build on your experiences and perspectives  to generate knowledge about the state of our waters, which is relevant in your environment and can contribute to more sustainable water governance.

One of the first parts of the project is our work around the Syr. Here we try to learn more about the state of the Syr and its contributors, focusing on small streams. Although small streams are very valuable for overall freshwater ecology and biodiversity, we know only very little about the state of our streams in Luxembourg.

In this context, we would like to invite you to our workshop, which we are organizing on Monday, July 1st, from 17:30 to 19:30 at the commune of Niederanven, 18 rue d’Ernster, Oberanven (meeting room near the entrance of the technical service). Here you can share your experiences and perspectives and help shape our work around the Syr in such a way that it is relevant for citizens and the region.

In the workshop we will also present a Citizen Science tool which is used internationally. With this tool, anyone can easily collect data on water quality. The tool is already being used by a group in the NEXUS CITIZEN SCIENCE project to learn more about the state of the Aalbaach and Bouneschbaach in Niederanven and the role environmental conditions play. The data complement already existing databases (e.g. national) on larger water bodies in Luxembourg and contribute to an international database. It helps to investigate the state of freshwater bodies in a yet unique dimension – worldwide. How you can contribute to these efforts will be explained in the workshop.

If you want to contribute to more sustainable water governance in Luxembourg and plan to participate in the workshop, please register under christiane.bour@niederanven.lu.  

If you have any questions or comments, please feel free to contact us at karl.pickar@uni.lu.  

In this part of the project we work together with the municipality of Niederanven and the River Partnership Syr.

Further information on the NEXUS CITIZEN SCIENCE project can be found on our online platform and website.

Karl Pickar

Doctoral candidate

University of Luxembourg