Waterblitz

23.08.2019

 

Madamm, Här,

Sidd Dir dorun interesséiert, méi iwwert den Zoustand vun de Baachen, Flëss, Weieren a Séien an Ärer Géigend erauszefannen? Wëllt Dir wëssen, wéi mir am internationale Vergläich stinn?

Dann maacht mat an huelt um WaterBlitz Lëtzebuerg deel, dee vum 20. bis den 23. September stattfënnt. Dir kritt ee gratis Waassertestkit zougeschéckt, deen einfach ze benotzen ass, an Dir kënnt Är Resultater direkt iwwert d’Freshwater Watch App deelen. Alleguerten d’Daten wäerten oppen zougänglech sinn op der Freshwater Watch Websäit. Fir Iech unzemellen, klickt op dëse Link: https://earthwatch.org.uk/get-involved/waterblitz.

Wat méi Leit matmaachen, wat mir e bessert Verständnis vum Zoustand vun eisen Uewerflächegewässer a Lëtzebuerg kréien. Sot dowéinst Ärer Famill, Äre Frënn an Ären Aarbechtskollege Bescheed, an deelt d’Event iwwert Facebook, Instagram an Twitter, andeem Dir den #WaterBlitz notzt.

De WaterBlitz Lëtzebuerg gëtt vun der Universitéit Lëtzebuerg an Zesummenaarbecht mat Earthwatch organiséiert a leeft gläichzäiteg mat dräi weideren Eventer a London, Dublin a Paräis. D’WaterBlitzer gi gesponsert vun der Royal Bank of Canada als Deel vun hiren Efforten ëm Waasserqualitéit an Europa.

De WaterBlitz ass Deel vum NEXUS CITIZEN SCIENCE Projet vun der Universitéit Lëtzebuerg. D’Zil vum Projet ass et, mat interesséierte Gruppen a Lëtzebuerg zesummenzeschaffen a gemeinsam Citizen- Science-Projeten unzestoussen. Participatiivt Waassermonitoring soll neit Wësse fir Bierger, Wëssenschaft a Politik generéieren a Léieren duerch Erfarungen am Ëmgang mat Waasser an Ëmwelt ureege fir méi Nohaltegkeet zu Lëtzebuerg.

Bei Froen, kënnt Dir eis gäre schreiwen (karl.pickar@uni.lu). Mat frëndleche Gréiss

D’WaterBlitz Team


Madam/Sir,

Are you interested in finding out more about the water quality in the streams, rivers, ponds, and lakes in your neighbourhood and how it compares with different regions in Europe?

Then get involved and join our WaterBlitz Luxembourg, which takes place from 20th to 23rd September. You will receive an easy-to-use free water test kit and be able to share your results directly via the Freshwater Watch app. All findings will be freely accessible on the Freshwater Watch website. To register, follow this link: https://earthwatch.org.uk/get-involved/waterblitz.

The more people participate, the clearer will be our understanding of the status of our surface water bodies in Luxembourg. Therefore, invite you family, friends, and colleagues, and spread the news via Facebook, Instagram, and Twitter by using #WaterBlitz.

The WaterBlitz Luxembourg is organized by the University of Luxembourg in collaboration with Earthwatch and runs concurrently with three other events in London, Dublin and Paris. The WaterBlitzes are funded by the Royal Bank of Canada as part of its ongoing commitment to local water quality.

The WaterBlitz Luxembourg is part of the NEXUS CITIZEN SCIENCE project of the University of Luxembourg. The aim of the project is to collaborate with interested groups in Luxembourg and to co- design and launch Citizen Science projects. Participatory water monitoring should generate new knowledge for citizens, science, and policy, and foster experience-based learning from engaging with water and the environment for more sustainability in Luxembourg.

If you have any questions, please get in touch (karl.pickar@uni.lu). Kind regards

The WaterBlitz Team


Frau, Herr,

Sind Sie daran interessiert, mehr über die Wasserqualität in den Bächen, Flüssen, Teichen und Seen in Ihrer Nachbarschaft zu erfahren und wie sie im Vergleich zu anderen Regionen in Europa aussieht?

Dann machen Sie mit und nehmen Sie an unserem WaterBlitz Luxemburg teil, der vom 20. bis 23. September stattfindet. Sie erhalten ein einfach zu bedienendes, gratis Wassertestkit und können Ihre Ergebnisse direkt über die Freshwater Watch App teilen. Alle Ergebnisse werden auf der Freshwater Watch Website frei zugänglich sein. Zum Registrieren, folgen Sie diesem Link: https://earthwatch.org.uk/get-involved/waterblitz.

Je mehr Menschen teilnehmen, desto klarer wird unser Verständnis des Zustands unserer Oberflächengewässer in Luxemburg sein. Laden Sie daher Ihre Familie, Freunde und Kollegen ein und verbreiten Sie die Nachrichten über Facebook, Instagram und Twitter, indem Sie #WaterBlitz nutzen.

Der WaterBlitz Luxemburg wird von der Universität Luxemburg in Zusammenarbeit mit Earthwatch organisiert und läuft parallel zu drei weiteren Veranstaltungen in London, Dublin und Paris. Die WaterBlitze werden von der Royal Bank of Canada finanziert, als Teil ihres kontinuierlichen Engagements für die lokale Wasserqualität.

Der WaterBlitz Luxemburg ist Teil des NEXUS CITIZEN SCIENCE Projekts der Universität Luxemburg. Ziel des Projekts ist es, mit interessierten Gruppen in Luxemburg zusammenzuarbeiten und gemeinsam Citizen Science-Projekte zu entwickeln und anzustoßen. Partizipatives Wassermonitoring soll neues Wissen für Bürger, Wissenschaft und Politik hervorbringen und erfahrungsbasiertes Lernen für einen nachhaltigeren Umgang mit Wasser in Luxemburg fördern.

Bei Fragen können Sie uns gerne schreiben (karl.pickar@uni.lu). Mit freundlichen Grüßen

Das WaterBlitz Team


Madame, Monsieur,

Vous souhaitez en savoir plus sur la qualité de l'eau des ruisseaux, rivières, étangs et lacs de votre région et comment elle se compare aux différentes pays d'Europe?

Alors rejoignez notre WaterBlitz Luxembourg, qui aura lieu du 20 au 23 septembre. Vous recevrez un kit d'analyse de l'eau gratuit et facile à utiliser et vous pourrez partager vos résultats directement via l'application Freshwater Watch. Toutes les données seront librement accessibles sur le site Web de Freshwater Watch. Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://earthwatch.org.uk/get-involved/waterblitz.

Plus il y aura de participants, plus notre compréhension de l'état de nos masses d'eau de surface au Luxembourg sera claire. Par conséquent, invitez votre famille, vos amis et vos collègues, et répandez la nouvelle via Facebook, Instagram et Twitter en utilisant #WaterBlitz.

Le WaterBlitz Luxembourg est organisé par l'Université du Luxembourg en collaboration avec Earthwatch et se déroule parallèlement à trois autres événements à Londres, Dublin et Paris. Les WaterBlitz sont financés par la Banque Royale du Canada dans le cadre de son engagement continu envers la qualité de l'eau locale.

Le WaterBlitz Luxembourg fait partie du projet NEXUS CITIZEN SCIENCE de l'Université du Luxembourg. L'objectif du projet est de collaborer avec des groupes intéressés au Luxembourg et de co-concevoir et lancer des projets de Citizen Science. La surveillance participative de l'eau devrait générer de nouvelles connaissances pour les citoyens, la science et les politiques, et favoriser l'apprentissage basé sur l'expérience en s'engageant avec l'eau et l'environnement pour plus de durabilité au Luxembourg.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter (karl.pickar@uni.lu). Meilleures salutations

L’équipe du WaterBlitz