Beim Sandbeemchen - Schoul am Sand

09.12.2020

Eng flott Iddi fir Chrëschtdag: Wëll de Chrëschtmaart dëst Joer leider net stattfanne kann, hunn d'Schoulkanner aus der Schoul «Am Sand» eng CD mat 25 flotten Texter a Lidder zum Thema Chrëschtdag zesummegestallt.

Bestellt Iech elo fir 12€ (10€ + 2€ Porto) Äre Coffret zesumme mat engem schéine Bichelche mat Fotoe vun alle klengen Artisten - den Erléist geet integral un d'Associatioun « Amitié Am Sand-Amizero », déi eis Partner Schoulen am Ruanda ënnerstëtzt.

Mir wënschen iech schéi Chrëschtdeeg a vill Spaass beim Lauschteren.

Bestellung per Mail op: cd2020@amsand.lu mat Iwwerweisung vun 12€ op CCRA IBAN LU40 0090 0000 1488 4514 (Amitié Am Sand-Amizero)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Une jolie idée pour Noël: Comme le marché de Noël n'a pas pu organisé cette année, les élèves de l'école fondamentale «Am Sand» ont interprétés 25 textes et chansons pour Noël. 

Commandez maintenant au prix de 12€ (10€ + 2€ frais de port) votre coffret ensemble avec un joli livret avec des photos de classe de tous les petits artistes - le prix de vente est destiné intégralement au soutien de nos écoles partenaires au Rwanda à travers l'association « Amitié Am Sand-Amizero ».

Joyeux Noël et bonne écoute.

Commande par courriel à: cd2020@amsand.lu et virement de 12€ sur le compte CCRA IBAN LU40 0090 0000 1488 4514 (Amitié Am Sand-Amizero)