EnerCoop Syrdall

Am Mäerz 2019 hu 16 Grënnungsmember, Awunner aus de Gemengen Niederanven, Contern, Sandweiler a Schëtter, de Grondsteen fir eng interkommunal Energiegenossenschaft „EnerCoop Syrdall“ geluecht.

D’Ziler vun der Genossenschaft sinn ënner anerem :

  • Ëmsetzung und Entwécklung vu Projeten zur Hirstellung, Kaf, a Verdeelung bzw Verkaf vun erneierbaren Energien;
  • Förderen vun engem rationellen und verantwortungsvollen Ëmgang mat Energie an der Ëffentlechkeet an
  • Förderen a Bäitrag zur Energiewende a Bekämpfung vun der Energieaarmut.

Die 4 éischt konkret Projeten am Beräich vun der Photovoltaik sinn a enger Zesummenaarbecht mat de Leeder vun deene 4 Gemengen an de Joren 2019 an 2020 vun deenen 138 Kooperationspartner duerchgefouert an finanzéiert ginn. An eiser Gemeng ass de 9. Dezember 2019 den Uschloss vun der Photovoltaikanlag um Dach vun der Schoul „am Sand“ un d‘CREOS-Netz ofgeschloss ginn. Effektiv handelt et sech hei ëm Anlagen mat enger kombinéierter Leeschtung vu méi ewéi 250 kW.

Weider Projete kommen a folgenden Joren no.

Adresse :

EnerCoop Syrdall

c/o Administration communale de Sandweiler

18, rue Principale

L-5240 Sandweiler

Président : Monsieur Paul Polfer

Secrétaire : Monsieur François Kirps

Contact: enercoopsyrdall@gmail.com

Enercoop Syrdall Statuts