Niedz4kidz - Spillplazen testen

18.10.2017

Léif Kanner, léif Jugend,
Mir wëllen Iech eng nei Info iwwert eisen nächste Projet ginn:

Wat leeft? Spillplazen testen an Deng Meenung ofginn

Wéini? Vum 23.10. bis den 3.12.2017

Wou? Op allen 17 Spillplazen an der Gemeng

Wéi? Eng Feedback-Box

Wéi genau? Du gees op d’Spillplaz a kanns do an der Feedback-Box en Ziedel ausfëlle wéis du d’Spillplaz fënns. Dann geheis du den Ziedel einfach an d’Box.

An dann? Nom 3.12.2017 kommen d’Feedback-Boxen op d’Gemeng a mir kucke wat s Du an all déi aner geschriwwen hunn.

​Wéini a wou stinn d’Feedback-Boxen op de Spillplazen?

Woch vum ... Feedback-Box 1 Feedback-Box 2 Feedback-Box 3
23.10 - 29.10.2017 Schoul Maison Relais Skatepark
30.10 - 5.11.2017 Gromscheed 2 Felix Worré Aarnescht
6.11 - 12.11.2017 Gromscheed 1 Bounert Mielstrachen
13.11 - 19.11.2017 Iernster Joseph Schroeder Belle-vue
20.11 - 26.11.2017 Iernster Kleppbeem Dicks / Lentz
27.11 - 03.12.2017 Trenker Wakelter Gemeng

Mir hoffen dass Du och bei dësem Projet matméchs an doduerch hëllefs fir d'Spillplazen an der Gemeng méi flott ze maachen.

Bis geschwënn a Merci fir däin Asaz.

Froebou Spillplazen