Nationalfeierdag 2020

16.06.2020

Dëst Joer steet Nationalfeierdag an eiser Gemeng ganz am Zeeche vun der Solidaritéit. Well d'Festivitéite vum ''Groussherzog Gebuertsdag'' an och eis d'traditionellt Volleksfest vum Zesumme feieren dëst Joer der Corona Kris zum Affer falen, huet de Schäffen- a Gemengerot decidéiert all Bierger aus der Gemeng e Bong am Wäert vun 20€ ze schenken, deen Dir an eise lokale Restauranten a Geschäfter beim Akafen aléise kënnt. 

Mir wëllen Iech heimat eng kleng Freed maachen an d'Geschäftswelt um Territoire vun eiser Gemeng ënnerstëtzen.

Loosst eis zesummen dës Aktioun zu engem Succès maachen!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Cette année, la fête nationale sera placée sous le signe de la solidarité. Comme les festivités de la fête nationale et notre fête commune traditionnelle ont dû être annulées à cause de la crise du Corona virus, le collège échevinal et le conseil communal ont décidé de remette à chaque résident un bon de 20€ qui peut être utilisé dans tous les magasins et restaurants locaux.

Avec ce geste, nous aimerions vous faire un peu de plaisir, mais il s'agit évidemment aussi de soutenir le monde des affaires locales.

Faisons donc ensemble de cette action un succès!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

In diesem Jahr steht unser Nationalfeiertag ganz im Zeichen der Solidarität. Da die Corona Krise uns leider dazu zwingt, alle traditionellen und beliebten Festlichkeiten abzusagen, hat der Schöffen-und Gemeinderat beschlossen, jedem Bürger einen Gutschein in Höhe von 20 € zu schenken, welcher in den hiesigen Geschäften und Restaurants der Gemeinde Niederanven eingelöst werden kann.

Wir wollten Ihnen eine kleine Freude bereiten und gleichzeitig unsere Geschäftswelt unterstützen.

Lasst uns gemeinsam diese Aktion zum Erfolg führen!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

This year the national holiday will be celebrated under the signs of solidarity. As the Covid-19 crisis unfortunately forces us to cancel all the traditional and popular festivities, the alderman college and the municipal council decided to give a voucher of 20 €, to each citizen, usable in shops and restaurants in the territory of the municipality of Niederanven.

We wanted to make you a little pleasure and at the same time support our local business.

Let's all make this action a success!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ried vum Schäfferot - Discours du collège échevinal

Informations pour les commerçants:

Veuillez émettre une facture de tous les bons reçus et les remettre avant la fin de l’année
2020, pour vous faire rembourser à hauteur de 20 € par bon.

(Vérifiez la validité des bons à l'aide des filigrans).