Ouschtereeërsich fir Kanner

Date et heure

Lundi, 22 avril 2019 - 14:00

Place

Centre polyvalent A Schommesch
18, rue d'Ernster
Oberanven
Luxembourg
LU

Ouschtereeërsich fir Kanner organiséiert vum Syndicat d'initiative de la commune de Niederanven

Participatiounskäschten 3€