Réouverture de la Commune

2020.05.28

Heimat wëlle mir Iech informéieren, dass d'Gemengenhaus ab dem Dënschden, 2. Juni 2020, nees fir de Public zu deene gewinnten Horairen op ass. Mir bieden Iech weiderhin déi allgemeng sanitär Mesuren ze respektéieren a bei Ärer Visitt am Gemengenhaus e Mond-Nues-Schutz unzedoen.
E grousse Merci och un d'Gemengepersonal fir déi gutt Aarbecht an deene leschte Wochen an déi rigouréis Ausféierung vun de Sécherheetsmoossnamen!

Nous aimerions vous informer de la réouverture de l'administration communale selon les horaires habituels à partir du mardi 2 juin 2020. Nous vous prions de continuer à respecter les directives sanitaires et de porter une protection bouche-nez lors de votre visite à la mairie.
Nous aimerions également remercier le personnel municipal pour leur travail ces dernières semaines et l'exécution rigoureuse des mesures de sécurité!