Assemblée Générale - Iernster Stoussnéckelen

Date and time

Saturday, 23 February 2019 - 12:00

Place

Salle associative d'Ernster
79, rue du Grünewald
Ernster
Luxembourg
LU

Assemblée Générale des Iernster Stoussnéckelen