BatiPol

7a, rue Principale, L-6165 Ernster

Dans le cadre de la nouvelle politique de la mobilité douce et de l’extension du tram, les acteurs du secteur de transport (Ponts & Chaussées et Luxtram) ont été invités par le collège échevinal de la Commune de Niederanven à faire une présentation des projets en cours sur le territoire de la commune. Tous les citoyens intéressés étaient bienvenus pour se faire une image des différents projets en matière de tram, parkings et autres nouveautés de mobilité futures autour du Héihenhof et de Senningerberg.

Bulletin 2019 numéro 1

Nicht definiert

De SIAS huet, wéi all Joer, eng ganz Rei vu flotten Aktivitéiten, Wanderungen a Coursen, déi an eiser Regioun ugebuede ginn. Dëst Joer bréngt de SIAS fir d’éischt Kéier eng Broschür eraus an där des Aktivitéite gruppéiert an an engem praktesche Format zesummegestallt ginn. D’ Aktivitéite gi vu verschiddenen Acteuren aus der Regioun ugebueden, déi jeeweileg Kontaktpersoun fir Umeldungen a Froen ass dann och fir all Aktivitéit uginn. Hei gitt dir och de genauen Treffpunkt fir d’Aktivitéit gewuer.

Seiten